Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kruunuremontti Oy
Y-tunnus: 2748562-6
Osoite: Juurakkotie 4 B, 03100 Nummela
Postinumero: 03100
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 045 207 8665
Sähköpostiosoite: info@kruunuremontti.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kruunuremontti Oy
Nimi: Jani Vuorma
Osoite: Juurakkotie 4 B, 03100 Nummela
Postinumero: 03100
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 045 207 8665
Sähköpostiosoite: info@kruunuremontti.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Kruunuremontti Oy
Nimi: Jani Vuorma
Osoite: Juurakkotie 4 B, 03100 Nummela
Postinumero: 03100
Postitoimipaikka: Nummela
Puhelinnumero: 045 207 8665
Sähköpostiosoite: info@kruunuremontti.fi

4. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen ja dokumentoitu suostumus tietojen keräämiseen sekä yhteydenpitoon asiakassuhteen hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kiinnostusalueet.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes henkilö itse kieltää niiden käyttämisen, kuitenkin enintään 12 kk. Tietosuojaseloste

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sivusto käyttää evästeitä. Voit muuttaa evästeasetuksia käyttämäsi selaimen asetuksista.